Aktuality

Slevy pro skupiny

16.01.2018 00:00
Pro skupiny poskytujeme individuálně sjednané slevy, pro skupiny s počtem minimálně 10 osob lze předem sjednat polopenzi

 

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU ČASTROV 

Provozovna (dále jen Penzion) -  Danuše Mládková se sídlem: Mátová 202/35, 104 00 Praha 10

IČ: 42540739    DIČ: CZ5754301905

——————————————————————————————————-

 

1.       Host je povinen seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej.

2.       Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory Penzionu a využívat služby s ubytováním spojené, jakož i veškeré zařízení a místnosti určené k využívání Hostů, a to s povinností udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách Penzionu  a zajistit dodržování čistoty v prostorách Penzionu , chránit vybavení zařízení v prostorách Penzionu  proti poškození, bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou Host nebo osoby s ním ubytované v prostorách Penzionu způsobil(y).

3.       Host je povinen v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní hosty Penzionu  nadměrným hlukem.

4.       Host je povinen při odchodu z koupelen a WC uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti Hosta neužívají, a uzavřít okna.

5.       Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele provádět podstatné změny v prostorách Penzionu (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.), odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor Penzionu.

6.       Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele používat v prostorách Penzionu vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných Hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci či PC a mobily.

7.       Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele přenechat prostory Penzionu  jiné osobě.

8.       Host smí přijímat návštěvy v prostorách Penzionu pouze v době od  10:00 do 22:00 se souhlasem Ubytovatele - návštěvy mohou Hosté přijímat jen ve společných prostorách Penzionu.

9.       Host nesmí uvádět adresu Penzionu  jako místo svého podnikání.

10.   Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele umístit v prostorách Penzionu zvířata a nasbírané houby. Majitel zvířete je povinen na požádání Ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

11.   Host nesmí v prostorách Penzionu nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

12.   Host nesmí v prostorách Penzionu používat chemikálie, hořlavé a těkavé látky a předměty vyvolávající silné elektromagnetické pole.

13.   Host nesmí v prostorách Penzionu držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo Hostu předepsáno lékařem.

14.   Host nesmí v prostorách Penzionu S kouřit (to neplatí v případě prostor u atria) či používat otevřený oheň.

15.   Pokud Host požádá, smí ve vyhrazeném čase a na svou vkastní odpovědnost využít venkovní vířivku.

16.   Pokud Host zanechá své věci v prostorách Penzionu  po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje Ubytovatel věci Hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá Ubytovatel uskladněné věci Hostovi.

17.   Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. 

18.   Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

19.   Způsobí-li Host svým jednáním na majetku Ubytovatele či v prostorách Penzionu  škodu, a to ať již byla způsobena úmyslně či z nedbalosti, je Host povinen škodu Ubytovateli uhradit a to v plném rozsahu. Škoda se hradí v penězích, popř. uvedením do původního stavu. Na požádání Hosta vystaví příslušný zaměstnanec doklad o náhradě škody

20.   Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

21.   Host je povinen opustit prostory Penzionu  do 11:00 a to tak, že Host před odchodem či odjezdem vyrovná veškeré své závazky vůči Ubytovateli, jakož i strpí prohlídku Ubytovatele v prostorách Penzionu za účelem zjištění případných škod způsobených Hostem na majetku Ubytovatele či v prostorách Penzionu, pokud není domluveno jinak.

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.5.2017

 Danuše Mládková v.r. 

Tel.: 603 206 111